• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko  – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany okienek piwnicznych  w bloku nr 1,2,4 oraz 10  na osiedlu Fabryczna 
w Wieruszowie.

Termin realizacji umowy do 30 lipca 2021r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ,,Oferta na wykonanie wymiany okienek piwnicznych  w blokach nr 1,2,4 oraz 10 na osiedlu Fabryczna w Wieruszowie” w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko  – Własnościowa „Bursztyn”, ul. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów do dnia 09 lutego 2021 r. do godziny 12:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty (nie data jej nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 luty 2020 r. o godzinie 10:00.  

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.bursztyn-wieruszow.pl w zakładce przetargi. 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółdzielni. 

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania dostaw i usług Obcym Wykonawcom w SMLW ,,Bursztyn”. 

Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.