KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (dotyczy wykonawców)

 1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Bursztyn”
  z siedzibą 98-400 Wieruszów, osiedle Fabryczna 5/8-9, adres email: [email protected].
 2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy, wskazanej w § 1.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przenoszenia danych osobowych.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym  z prawem przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Administrator informuje, że w niektórych sytuacjach dane osobowe Wykonawcy będą przekazywane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny.
 3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  
 4. Dane osobowe Wykonawcy nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Dane osobowe Wykonawcy nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Podane przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane są w formie papierowej i elektronicznej (systemy informatyczne Administratora).
 7. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Wykonawcą a Administratorem. 
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.