Informujemy Państwa, że teren zewnętrzny Spółdzielni Mieszkaniowej „Bursztyn”, tzn. wejścia do wiat śmietnikowych znajdujących się na osiedlu Fabryczna oraz ciągi pieszo – jezdne przy wiatach są objęte monitoringiem.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia     Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

Szczególny nadzór nad powyższym terenem objętym monitorowaniem przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu niezbędny jest do zapewnienia bezpieczeństwa, czystości i porządku w obszarze monitorowanym. 

Obraz zarejestrowany przez kamery służy jedynie do wykrywania szkodliwych zachowań osób niszczących mienie Spółdzielni jak również zapobiegania podrzucaniu nieczystości przez osoby postronne i nie będzie wykorzystany w żadnym innym celu.

Do monitoringu nie posiadają dostępu nieupoważnione podmioty. Nagrania monitoringu mogą być udostępniane organom w ramach nadanych im do tego uprawnień odpowiednimi przepisami prawa,
w ramach których działają.

Nagrania zapisywane przy użyciu rejestratora obrazu przechowywane są w zależności od sposobu zarejestrowania danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. Po tym okresie zapisy podlegają zniszczeniu, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia albo dostępem osób nieupoważnionych. Dane te mogą być przechowywane dłużej, tj. do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich usunięcia oraz prawo do sprzeciwu. Jak również osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna do pobrania