• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym, na wymianę okien w bloku nr 1,3,4,5,6,12 oraz drzwi wejściowych do klatek schodowych w bloku nr 11 i 12 przy ul. Fabrycznej w Wieruszowie.

Zakres robót (pełna specyfikacja do wglądu w biurze Spółdzielni):

  • usunięcie starych okien, wykonanie podmurówki, osadzenie nowych okien,
  • usunięcie starych metalowych drzwi, wykonanie podmurówki, osadzenie nowych drzwi,

Przewidziany termin realizacji umowy od 25 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r. Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 23 lipca 2014 r., ( do godz. 10.00 decyduje data i godz. wpływu). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 23 lipca 2014 r., o godzinie 14.30. O rozstrzygnięciu przetargu zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.