• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym, na wykonanie pokrycia dachu bloku nr 8 przy ul. Fabrycznej w Wieruszowie.

Zakres robót:

  • wykonanie pokrycia dachu styropapą gr. 15 cm i papą termozgrzewalną wierzchniego krycia,
  • wykonanie pokrycia daszków nad balkonami,
  • wykonanie opierzeń,
  • wymiana rynien i rur spustowych, (pełna specyfikacja do wglądu w biurze Spółdzielni).

Przewidziany termin realizacji umowy od 10 czerwca 2014 r. do 11 sierpnia 2014 r. Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 21 maja 2014 r. (do godz. 10.00 decyduje data i godz. wpływu). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 21 maja 2014 r. o godzinie 13.30. O rozstrzygnięciu przetargu zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.