• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko  – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na  „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji gazowej wraz z montażem kotła kondensacyjnego o mocy znamionowej Q ≥ 345 kW w bloku nr 4 przy ul. Kordeckiego 4  w Wieruszowie”.

Przewidywany termin realizacji umowy do 15 września 2022 r.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem  „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji gazowej wraz z montażem kotła o mocy znamionowej Q ≥ 345 kW w bloku nr 4 przy ul. Kordeckiego 4  w Wieruszowie” w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko  – Własnościowa „Bursztyn”, os. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów do dnia 6 czerwca 2022 r. do godz. 11:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty (nie data jej nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00.  

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.bursztyn-wieruszow.pl w zakładce przetargi. 

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania prac, robót, usług i dostaw obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Bursztyn”. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.