• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania ,,Docieplenie budynku wraz z kolorystyką, remont balkonów oraz wymiana zaworów termostatycznych wraz z głowicami w bloku nr 1 na os. Fabryczna w Wieruszowie”.

Przewidywany termin realizacji umowy do 31 października 2022 r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem ,,Docieplenie budynku wraz z kolorystyką, remont balkonów oraz wymiana zaworów termostatycznych wraz z głowicami w bloku nr 1 na os. Fabryczna w Wieruszowie” w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Bursztyn”, os. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów do dnia 23 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty (nie data jej nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 12:00.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.bursztyn-wieruszow.pl w zakładce przetargi . Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania prac, robót, usług i dostaw obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Bursztyn”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.