• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko  – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania ,,Docieplenie budynku wraz z kolorystyką, remont balkonów oraz wymiana zaworów termostatycznych wraz z głowicami w bloku nr 3 na os. Fabryczna w Wieruszowie”.

Przewidywany termin realizacji umowy do 30 grudnia 2022 r.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem ,,Docieplenie budynku wraz z kolorystyką, remont balkonów oraz wymiana zaworów termostatycznych wraz z głowicami w bloku nr 3 na os. Fabryczna w Wieruszowie” w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko  – Własnościowa „Bursztyn”, os. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów do dnia 05 listopada 2021 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty (nie data jej nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 listopada 2021 r. o godzinie 12:00.  

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która dostępna jest siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.bursztyn-wieruszow.pl w zakładce przetargi . 

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania prac, robót, usług i dostaw obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Bursztyn”. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.