• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko  – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału
w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym, na malowanie klatek schodowych w bloku  nr 2,13 malowanie piwnic  w bloku nr 7,9 , malowanie wejść do klatek schodowych bloku nr 2,3,4,7,8,9, malowanie pomieszczeń biurowych w bloku nr 5 oraz elewacji zewnętrznej garaży przy ul. Fabrycznej i malowanie elewacji zewnętrznej wejść – wiatrołapów przy
ul. Kordeckiego 4 w Wieruszowie będących w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnych w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółdzielni. 

Przewidziany termin realizacji umowy od 15 kwietnia  2016 r. do 31 października 2016 r.

Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 18 marca  2016 r.,
(do godz. 14.00  decyduje data i godz. wpływu).

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 21.03.2016 r. o godz. 12.00.  

O rozstrzygnięciu przetargu w terminie do 31.03.2016 r. zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział
w przetargu.

Organizator  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

       Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr  (62) 307 11 40.