• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym na dokonanie przebudowy zewnętrznej instalacji odgromowej na budynkach wielorodzinnych nr 4,7,10,13 przy ul. Fabrycznej w Wieruszowie.

    

Zakres robót:

  • demontaż uszkodzonych elementów istniejącej instalacji odgromowej i montaż elementów instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi,

Przewidziany termin realizacji umowy od 10 maja 2014 r. do 15 lipca 2014 r. Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 6 maja 2014 r. ( do godz. 10.00 decyduje data i godz. wpływu). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 6 maja 2014 r. o godzinie 12.00.

O rozstrzygnięciu przetargu zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.