• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym na wymianę i uruchomienie domofonów w bloku nr 3,7,9,12 i 13 na Osiedlu Fabryczna w Wieruszowie.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółdzielni. 

Przewidziany termin realizacji umowy do dnia 30 sierpnia 2019 r.
Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 11.03.2019 r. do godz. 9.00 (decyduje data i godz. wpływu).
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 11.03.2019 r. o godz. 10.30.
O rozstrzygnięciu przetargu w terminie do 15 dni zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.