• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym, na wykonanie demontażu starych oraz montażu fabrycznie nowych wodomierzy jednostrumieniowych DN-15 na ciepłą i zimną wodę wraz z plombowaniem w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni przy ul. Fabrycznej i ul. Kordeckiego 4 w Wieruszowie.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni oraz w załączniku do pobrania.

Przewidziany termin realizacji umowy do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 08 lutego 2017 r. do godz. 10.00 \(decyduje data i godz. wpływu). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 08 lutego 2017 r. o godzinie 12.00.
O rozstrzygnięciu przetargu zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.