• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym na wykonanie remontu 13 kominów wentylacyjnych na bloku przy ul. Kordeckiego 4 w Wieruszowie.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej. 

Przewidziany termin realizacji umowy do 15 lipca 2019 r.
Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 11 marca 2019 r. do godz. 9.00 (decyduje data i godz. wpływu).
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 11 marca 2019 r. o godzinie 10.30.
O rozstrzygnięciu przetargu, zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.