1. Wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość),
  • co najmniej 5-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku głównego księgowego lub na samodzielnym stanowisku związanym z rachunkowością.
 2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
  • preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie w jednostce zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowej lub podmiocie obsługującym wspólnoty mieszkaniowe,
  • preferowane będą osoby spełniające w największym stopniu wymagania dodatkowe, w tym posiadające optymalnie długą praktykę w księgowości,
  • bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i podatkowych, planu kont i dyscypliny finansów publicznych,
  • wiedza i umiejętności  prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów księgowo-finansowych,
  • znajomość programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość,
  • znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych,
  • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
  • znajomość procesów finansowo-księgowych i sprawozdawczych VAT, CIT, PIT
  i inne,
  • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywanie założeń,
  • samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,
  • komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,
  • wysoka kultura osobista,
  • umiejętności analityczne i interpersonalne,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.
 3. Zakres obowiązków na stanowisku Głównego Księgowego
  • prowadzenie księgowości w spółdzielni, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,
  • nadzór nad dekretowaniem i terminową ewidencją dokumentów księgowych, rozliczanie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  • sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości, raportów i bilansów,
  • opracowywanie planów przychodów i kosztów na poszczególne lata,
  • bieżące analizowanie wykonania planu,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  • nadzór nad prowadzeniem spraw płacowych pracowników spółdzielni,
  • prowadzenie całości dokumentacji wraz z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzanie deklaracji na podatki lokalne (od nieruchomości) i kontrola terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatków lokalnych,
  • nadzór nad wystawianiem faktur VAT,
  • nadzór nad właściwym obiegiem, utrzymaniem, przechowywaniem oraz archiwizacją dokumentów księgowych,
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki, Lustrator, audytorzy i inne),
  • reprezentowanie pracodawcy przed stosownymi urzędami i instytucjami oraz organami kontroli finansowej,
  • przestrzeganie i monitorowanie terminów płatności zobowiązań spółdzielni,
  • przygotowywanie przelewów w systemie bankowym,
  • współpraca z bankami w zakresie kredytowania i rozliczania procesów inwestycyjnych,
  • bieżące analizowanie regulaminów obowiązujących w spółdzielni pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym prawodawstwem,
  • opracowanie niezbędnych regulaminów dotyczących funkcjonowania spółdzielni zgodnie z obowiązującym prawodawstwem,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółdzielni oraz organy nadzorujące.
 4. Warunki pracy na stanowisku:
  • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
  • praca przy komputerze przekraczająca 4 godz.
 5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • CV i list motywacyjny – opatrzony klauzulą ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia w księgowości,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo  umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,
  Wymagane dokumenty należy składać w  sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej BURSZTYN przy ul. Fabrycznej 5/8-9, 98-400 Wieruszów w terminie do 15 stycznia 2021 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO –WŁASNOŚCIOWEJ BURSZTYN W WIERUSZOWIE.”
  • w przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.
  • dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kwalifikacji merytorycznej.
Załącznik(i) do pobrania