• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę starych wyłazów dachowych na wyłazy dachowe w klasie NRO z izolacją termiczną podstawy i skrzydła, sprężynami gazowymi, pokrywą z poliwęglanu na blokach nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 na osiedlu Fabryczna w Wieruszowie.

Przewidziany termin realizacji umowy do 30 lipca 2021 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ,,Oferta na wymianę starych wyłazów dachowych na wyłazy dachowe w klasie NRO z izolacją termiczną podstawy i skrzydła, sprężynami gazowymi, pokrywą z poliwęglanu na blokach nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 na osiedlu Fabryczna w Wieruszowie ” w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Bursztyn”, ul. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów do dnia 15 lutego 2021 r. do godziny 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty (nie data jej nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 luty 2021 r. o godzinie 10:00. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.bursztyn-wieruszow.pl w zakładce przetargi. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania dostaw i usług Obcym Wykonawcom w SMLW ,,Bursztyn”. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.