• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko  – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie demontażu starych oraz montażu wodomierzy po regeneracji i legalizacji – jednostrumieniowych DN-15 z nakładkami radiowymi na ciepłą i zimną wodę wraz z wdrożeniem kompletnego systemu do odczytu drogą radiową w budynkach mieszkalnych
na os. Fabryczna i ul. Kordeckiego 4 w Wieruszowie.

Przewidziany termin realizacji umowy do dnia 30 czerwca 2022 r.

Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach z napisem ,,Oferta na wykonanie demontażu starych oraz montażu wodomierzy po regeneracji i legalizacji – jednostrumieniowych DN-15 z nakładkami radiowymi na ciepłą i zimną wodę wraz z wdrożeniem kompletnego systemu do odczytu drogą radiową w budynkach mieszkalnych na os. Fabryczna i ul. Kordeckiego 4 w Wieruszowie”  w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko  – Własnościowa „Bursztyn”, ul. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów do dnia 16 grudnia 2021 r. do godziny 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty (nie data jej nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00.  

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.bursztyn-wieruszow.pl w zakładce przetargi. 

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania prac, robót , usług i dostaw wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej  „BURSZTYN” w Wieruszowie.

Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.