• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko  – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału
w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym, na  wymianę okien klatkowych,  piwnicznych w blokach mieszkalnych nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 oraz okien w budynku wymiennikowi W-1 przy ul. Fabrycznej w Wieruszowie będących w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.
Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnych w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.
Przewidziany termin realizacji umowy od 15 kwietnia  2016 r. do 20 czerwca 2016 r.
Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 21.03. 2016 r. do godz. 10.00  (decyduje data i godz. wpływu).

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 21 .03. 2016 r. o godz. 12.00.  

O rozstrzygnięciu przetargu w terminie do 31.03.2016 r. zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział
w przetargu.

Organizator  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod
nr  (62) 307 11 40.