• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko  – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę i uruchomienie domofonów w blokach  nr 1,6 i 10 na Osiedlu Fabryczna oraz w bloku nr 4 przy ul. Kordeckiego w Wieruszowie.

Termin realizacji umowy do 30 sierpnia 2021 r.

Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach z napisem ,,Oferta na wymianę
i uruchomienie domofonów w blokach  nr 1,6 i 10 na Osiedlu Fabryczna oraz w bloku nr 4 przy
ul. Kordeckiego w Wieruszowie” w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko  – Własnościowa „Bursztyn”, ul. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów do dnia 02 lutego 2021 r. do godziny 10:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty (nie data jej nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 luty 2021 r. o godzinie 11:00.  

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.bursztyn-wieruszow.pl w zakładce przetargi. 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółdzielni. 

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania dostaw i usług Obcym Wykonawcom
w SMLW ,,Bursztyn”. 

Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.