• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn”
w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie wymiany okienek piwnicznych w bloku nr 3,6,7,8,9,10,11,12,13 oraz Wymiennikowni W3 na osiedlu Fabryczna  w Wieruszowie.

Przewidziany termin realizacji umowy do 30 czerwca 2020 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ,,Oferta na wykonanie wymiany okienek piwnicznych w blokach nr 3,6,7,8,9,10,11,12,13 oraz Wymiennikowni W3 na osiedlu Fabryczna w Wieruszowie” w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko  – Własnościowa „Bursztyn”, ul. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów do dnia 19 lutego 2020 r. do godziny 12:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty (nie data jej nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 luty 2020 r. o godzinie 10:00.  

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółdzielni. 

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych. 

Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Zaktualizowana wersja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

do pobrania