• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej wykonanej z kostki brukowej przy bloku nr 13 na  Osiedlu  Fabryczna w Wieruszowie.

Przewidziany termin realizacji umowy do 30 września 2021 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ,,Oferta na wykonanie remontu nawierzchni drogi  wewnętrznej wykonanej z kostki brukowej przy bloku nr 13 na Osiedlu Fabryczna w Wieruszowie” w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko  – Własnościowa „Bursztyn”, ul. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów do dnia 22 luty 2021 r. do godziny 10:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty (nie data jej nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2021 r. o godzinie 10:00.  

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.bursztyn-wieruszow.pl w zakładce przetargi. 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółdzielni. 

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania dostaw i usług Obcym Wykonawcom w SMLW ,,Bursztyn”. 

Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.