• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko  – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych, parkingów, chodnika, utwardzenia wejść do klatek schodowych oraz podjazdu do kontenerów na nieczystości stałe na Osiedlu Fabryczna 
w  Wieruszowie.

Termin realizacji umowy do 10.01.2022 roku.

Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach z napisem ,,Oferta na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych dróg  wewnętrznych, parkingów, chodnika, utwardzenia wejść do klatek schodowych oraz podjazdu do kontenerów na nieczystości stałe na Osiedlu  Fabryczna  w  Wieruszowie” w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko  – Własnościowa „Bursztyn”, ul. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów do dnia
21 grudnia 2020 r. do godziny 10:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data
i godzina wpływu oferty (nie data jej nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00.  

Dokumenty przetargowe można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Fabrycznej 5/8-9; tel. (62) 307 11 40 lub na stronie internetowej Spółdzielni www.bursztyn-wieruszow.pl w zakładce przetargi. 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która dostępna jest
w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółdzielni. 

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania dostaw i usług Obcym Wykonawcom w SMLW ,,Bursztyn”. 

Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.