• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu balkonów na bloku nr 2, 3, 4 na osiedlu Fabryczna i na bloku przy ul. Kordeckiego 4 w Wieruszowie.


Przewidziany termin realizacji umowy do 30 czerwca 2020 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ,,Oferta na wykonanie remontu balkonów na bloku nr 2, 3, 4 na osiedlu Fabryczna i na bloku przy ul. Kordeckiego 4 w Wieruszowie” w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Bursztyn”, ul. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów do dnia 07 lutego 2020 r. do godziny 10:00.


Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty (nie data jej nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 luty 2020 r. o godzinie 10:00.


Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.


Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.


Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie
postępowania.