• Post category:Przetargi

Przetarg Ograniczony – zaproszenie do składania ofert

  1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ,,BURSZTYN” w Wieruszowie ul. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów.
  2. Tryb udzielania zamówienia: przetarg ograniczony – zapytanie ofertowe na podstawie wewnętrznego regulaminu.
  3.  Przedmiot zamówienia: ”Wykonanie utwardzonych kostką brukową 15 szt. nawierzchni  pod stojaki rowerowe na osiedlu Fabryczna w Wieruszowie”.

Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia:

przy wycenie robót należy uwzględnić wszystkie prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zleconego zadania zgodnie ze sztuką budowlaną nawet jeśli nie są ujęte w niniejszym zakresie robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z warunkami zamówienia:

– 11 szt. nawierzchni o wymiarach 3,5 m na 2,5 m,

– 3 szt.  nawierzchnie o wymiarach 2,5 m na 2,60 m,

– 1 szt.  nawierzchni o wymiarach 3,5 m na 4,0 m.

4. Osoby upoważnione do kontaktu:

    Marzena Urbaniak – Prezes Zarządu lub Małgorzata Jabłońska – Członek Zarządu  tel. (062) 307 11 40.

Termin wykonania zamówienia: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do 30 sierpnia 2022 roku.

Termin związania ofertą: okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym  załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.

Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz polisę ubezpieczeniową OC.

Wykonawca obowiązany jest dokonać wizji lokalnej obiektu na którym mają być wykonywane roboty oraz uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Koszty wizji lokalnej oraz opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Oferty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą zwykłą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ,,BURSZTYN”, ul. Fabryczna 5/8-9, 

98-400 Wieruszów czy też drogą elektroniczną na adres [email protected] w terminie do dnia 18.03.2022 r. do godziny 10.00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi i nie będą podlegały badaniu oraz ocenie. 

9. Oferty zostaną otwarte w dniu 18.03.2022 r. o godzinie 12.00 – podczas analizowania ofert udział bierze tylko Zarząd Spółdzielni. Zarząd w terminie 15 dni wyłoni Wykonawcę.

10. Kryteria oceny ofert:

      Kryterium wyboru oferty jest 100% cena.

11. Zawarcie umowy:

Zamawiający zawrze umowę według projektu przygotowanego przez Zamawiającego, z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

12. Unieważnienie zapytania ofertowego: Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego.

13. Informacja o posiadanych danych osobowych i ich przetwarzaniu 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Bursztyn” z siedzibą 98-400 Wieruszów, osiedle Fabryczna 5/8-9, adres email:     [email protected].

2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy.

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przenoszenia danych osobowych.

4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym  z prawem przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Administrator informuje, że w niektórych sytuacjach dane osobowe Wykonawcy będą przekazywane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny.6. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują     przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

7. Dane osobowe Wykonawcy nie będą podlegały profilowaniu.

8. Dane osobowe Wykonawcy nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9. Podane przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane są w formie papierowej i elektronicznej (systemy informatyczne Administratora).

10. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Wykonawcą a Administratorem. 

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym      czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi przepisami  powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik(i) do pobrania