• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko  – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu nawierzchni dróg wewnętrznych przy bloku nr  9 i 10, dwóch parkingów przy bloku nr 9 i 10 oraz dojść do dwóch klatek schodowych w bloku nr 9 na  Osiedlu Fabryczna w Wieruszowie.

Przewidziany termin realizacji umowy do 30 czerwca 2023 r.

Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach z napisem ,,Oferta na wykonanie remontu nawierzchni dróg  wewnętrznych, dwóch parkingów przy blokach nr 9 i 10 oraz dojść do dwóch klatek schodowych w bloku nr 9 na  Osiedlu  Fabryczna w Wieruszowie” w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko  – Własnościowa „Bursztyn”, ul. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów do dnia 16 stycznia 2023 r. do godziny 10:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty (nie data jej nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2023 r. o godzinie 12:00.  

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.bursztyn-wieruszow.pl w zakładce przetargi. 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółdzielni. 

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych. 

Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.