• Post category:Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym na wykonanie dokumentacji – projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych termomodernizacji budynków mieszkalnych usytuowanych w Wieruszowie na osiedlu Fabryczna 1 i 3.


Oczekujemy na oferty w zamkniętych kopertach z napisem “Oferta na prace projektowo-kosztorysowe termomodernizacja budynków mieszkalnych na osiedlu Fabryczna nr 1 i 3 w Wieruszowie” do dnia 21 luty 2020 r. do godziny 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty (nie data jej nadania).

Dokumenty można składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Bursztyn”, ul. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.


Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.