• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym, na wykonanie remontu pokrycia dachu dwóch ciągów garaży od nr 13 do 36 oraz od nr 37 do 60 na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Wieruszowie.

Zakres robót:

  • rozbiórka starego pokrycia dachu i orynnowania,
  • wykonanie pokrycia dachu papą,
  • wymiana rynien i rur spustowych oraz wszystkie obróbki blacharskie
  • inne niezbędne roboty,

Pełny zakres robót zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – do wglądu w biurze Spółdzielni.

Przewidziany termin realizacji umowy od 01 maja 2015 r., do 30 czerwca 2015 r. Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r., (do godz. 10.00 decyduje data i godz. wpływu). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 20 kwietnia 2015 r., o godzinie 12.00. O rozstrzygnięciu przetargu zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.