• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko  – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji  zadania „Docieplenie budynku wraz z kolorystyką, remont balkonów (oraz naprawa dachu blok nr 2) w blokach nr 2 i 4 na os. Fabryczna w Wieruszowie”.

Przewidywany termin realizacji umowy do 30 września 2025 r.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru  inwestorskiego przy realizacji  zadania „Docieplenie budynku wraz z kolorystyką, remont balkonów (oraz naprawa dachu blok nr 2) w blokach nr 2 i 4 na os. Fabryczna w Wieruszowie”  w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko  – Własnościowa „Bursztyn”, os. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów do dnia 22 stycznia 2024 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty (nie data jej nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2024 r. o godzinie 12:00.  

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która dostępna jest w siedzibie Zamawiającego. 

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania prac, robót, usług i dostaw obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Bursztyn”. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.