• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko  – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie demontażu starych – utylizacja, zakup i montaż nowych ciepłomierzy na instalacji, protokół wymiany wraz z odczytem numeru starego i nowego ciepłomierza, stanów wskazań starego i nowego ciepłomierza, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania 20 sztuk ciepłomierzy budynkowych z przetwornikami przepływu na powrocie wg załączonej specyfikacji w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni na os. Fabryczna w Wieruszowie.

Szczegółowy zakres robót według specyfikacji istotnych warunków zamówienia do otrzymania w biurze Spółdzielni. 

Przewidziany termin realizacji umowy do dnia 30 lipca 2024 r.

Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 6 maja 2024 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godz. wpływu).

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 6 maja 2024 r. o godzinie 12.00. O rozstrzygnięciu przetargu zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu. Organizator  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr  (62) 307 11 40.