• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym, na wykonanie chodnika w szczycie bloku nr 4 (od strony boiska) przy ul. Fabrycznej oraz utwardzenia terenu na postój samochodów w szczycie bloku przy ul. Kordeckiego 4 w Wieruszowie.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

Przewidziany termin realizacji umowy od 04 maja 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 04 kwietnia 2016 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godz. wpływu).

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 04 kwietnia 2016 r. o godzinie 13.00. O rozstrzygnięciu przetargu w terminie do 27.04.2016 r. zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.