• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym na wykonanie utwardzenia terenu, wykonanie chodnika i remontu nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej przy bloku nr 4, wykonanie utwardzenia wejścia do klatki w bloku nr 10 przy ul. Fabrycznej, utwardzenia terenu przy garażach na ul. Kordeckiego 4 oraz utwardzenia tłuczniem drogi między garażami 1- 24 na ul. Wschodniej w Wieruszowie.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej. 

Przewidziany termin realizacji umowy do 15 lipca 2017 r. Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 24 marca 2017 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godz. wpływu). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 24 marca 2017 r. o godzinie 14.00. O rozstrzygnięciu przetargu, zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.