• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym, pisemnym, ofertowym na wymianę okien piwnicznych w blokach mieszkalnych nr 2,3,4,7,9,11,12,13 przy ul. Fabrycznej oraz okna w bloku przy ul. Kordeckiego 4 w Wieruszowie będących w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

Przewidziany termin realizacji umowy do 31 maja 2017 r. Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 22.02. 2017 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godz. wpływu).
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 22 .02. 2017 r. o godz. 13.00.
O rozstrzygnięciu przetargu w terminie do 15 dni od otwarcia ofert, zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.