• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym, na wymianę okien w bloku nr od 1 do 13 oraz drzwi wejściowych do klatek schodowych w bloku nr 13 przy ul. Fabrycznej w Wieruszowie.

Zakres robót: (pełna specyfikacja do wglądu w biurze Spółdzielni)

  • usunięcie starych okien, osadzenie nowych okien,
  • usunięcie starych metalowych drzwi, wykonanie podmurówki, osadzenie nowych drzwi,

Przewidziany termin realizacji umowy od 04 maja 2015 r., do 15 lipca 2015 r. Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r., ( do godz. 10.00 decyduje data i godz. wpływu). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 27 kwietnia 2015 r., o godzinie 12.00.

O rozstrzygnięciu przetargu zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.