• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej przy bloku nr 4 oraz wykonanie utwardzenia kostką brukową wejść do klatek schodowych w bloku nr 4 na Osiedlu Fabryczna w Wieruszowie.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przewidziany termin realizacji umowy do 30 lipca 2018 r.

Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 21 lutego 2018 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godz. wpływu). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 21 lutego 2018 r. o godzinie 14.00.

O rozstrzygnięciu przetargu, zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.