• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym na wykonanie pokrycia dachu bloku nr 1 przy ul. Fabrycznej w Wieruszowie.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

Przewidziany termin realizacji umowy do 30 czerwca 2017 r. Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 24 marca 2017 r. (do godz. 10.00 decyduje data i godz. wpływu). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 24 marca 2017 r. o godzinie 14.00. O rozstrzygnięciu przetargu, zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.