• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie ogłasza przetarg ograniczony pisemny, ofertowy na wymianę w klatkach schodowych bloków mieszkalnych nr 1,2,3,4 będących w zasobach Spółdzielni rozdzielnic elektrycznych wraz z oprzyrządowaniem (usunięcie starych i wstawienie nowych).

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • dane oferenta,
  • uproszczony kosztorys ofertowy,
  • wartość oferty (netto oraz brutto)
  • termin ważności oferty,
  • określenie terminu gwarancji.

Oferty na piśmie prosimy składać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „:Bursztyn” w Wieruszowie ul. Fabryczna 5/8-9, 98-400 Wieruszów lub na adres e-mail [email protected]

Termin składania ofert do 10 września 2014 r. Termin realizacji zadania określa się do 20 października 2014 r. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 10.09.2014 r. w biurze Spółdzielni, ul. Fabryczna 5/8-9.

Zleceniodawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę lub unieważnienie przetargu.
O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni po posiedzeniu Komisji przetargowej. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr 62 307 11 40 lub 600 202 239.