• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym na malowanie wewnątrz klatek schodowych oraz piwnic w bloku nr 3, malowanie wewnątrz klatek schodowych bloku nr 4,7,9 na Osiedlu Fabryczna w Wieruszowie.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przewidziany termin realizacji umowy do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 21.02.2018 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godz. wpływu). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 21.02. 2018 r. o godz. 14.00.

O rozstrzygnięciu przetargu w terminie do 15 dni zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.