• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym na malowanie wewnątrz klatek schodowych, korytarzy poziomych oraz piwnic w bloku nr 5, malowanie wewnątrz klatek schodowych bloku nr 8 oraz malowanie elewacji ściany frontowej budynku wymiennikowi W-1 przy ul. Fabrycznej
w Wieruszowie będących w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnych w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Przewidziany termin realizacji umowy do dnia 10 czerwca 2017 r. Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 22.02.2017 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godz. wpływu). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 22.02. 2017 r. o godz. 13.30.

O rozstrzygnięciu przetargu w terminie do 15 dni, zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.