• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym, na malowanie wejść do klatek schodowych bloku nr 3,4,7,8,9, piwnic w bloku nr 7,9 i elewacji zewnętrznej garaży przy ul. Fabrycznej oraz elewacji zewnętrznej wejść – wiatrołapów przy ul. Kordeckiego 4 w Wieruszowie.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

Przewidziany termin realizacji umowy od 16 maja 2016 r. do 31 października 2016 r. Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 18 kwietnia 2016 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godz. wpływu). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 18.04.2016 r. o godz. 13.00. O rozstrzygnięciu przetargu w terminie do 25.04.2016 r. zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.