• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym, ofertowym, na dokonanie przebudowy zewnętrznej instalacji odgromowej na budynkach wielorodzinnych nr 2,5,8,9 przy ul. Fabrycznej w Wieruszowie.

Zakres robót:

  • demontaż uszkodzonych elementów istniejącej instalacji odgromowej, montaż elementów instalacji odgromowej oraz wykonanie pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi

Przewidziany termin realizacji umowy od 25 marca 2015 r., do 25 maja 2015 r.

Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 23 marca 2015 r., (do godz. 10.00 decyduje data i godz. wpływu)

Przedstawienie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 23 marca 2015 r., o godzinie 12,00. O rozstrzygnięciu przetargu zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.