• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko  – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym, na malowanie wewnątrz klatek schodowych oraz piwnic w bloku  nr 10, malowanie piwnic w bloku nr 4,8,11,12,13 na Osiedlu Fabryczna oraz malowanie piwnic w bloku przy ul. Kordeckiego 4
w Wieruszowie.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Przewidziany termin realizacji umowy do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty
w terminie do dnia 20.02.2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godz. wpływu).

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu  20.02.19 r. o godz. 14.15.  

O rozstrzygnięciu przetargu w terminie do 15 dni, zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu.

Organizator  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr  (62) 307 11 40.