• Post category:Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej przy bloku nr 3 i 4 oraz wykonanie utwardzenia kostka brukową wejść do klatek schodowych w bloku nr 3 i 4, na Osiedlu Fabryczna w Wieruszowie.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Przewidziany termin realizacji umowy do 31 października 2019 r.

Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 20 lutego 2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godz. wpływu). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 20 lutego 2019 r., o godzinie 14.15. O rozstrzygnięciu przetargu, zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40.