Na podstawie art. 83 ust. 3 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 438 z późn. zm.) oraz na podstawie § 105 ust. 4 pkt 1 i § 106 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Bursztyn” w Wieruszowie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Warszawskiej 123 a w Wieruszowie w dniu 14 grudnia 2023 r. o godz. 16 00.

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 15.30. 

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie: 

    • przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

5. Wybór Komisji:

    • mandatowo – skrutacyjnej w składzie 3 osób,

    • uchwał i wniosków w składzie 3 osób.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką w imieniu Spółdzielni może zaciągnąć Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,BURSZTYN” w Wieruszowie.

7. Przedstawienie i przyjęcie wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.   

8. Zamknięcie obrad.

   Z poważaniem Zarząd Spółdzielni 

UWAGI:

  • Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia (wzór pełnomocnictwa na końcu zawiadomienia). 
  • Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, pod warunkiem  wystąpienia z tym żądaniem na piśmie w terminie do 15 dni przed dniem terminem walnego zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków
  • Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które przybędą punktualnie i okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa. Prosimy o podpisanie listy obecności, która będzie wyłożona przy wejściu na salę obrad.

Uchwała będąca przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostanie udostępniona w siedzibie Spółdzielni (sekretariat) w godzinach urzędowania Spółdzielni co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.