Na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845
z późn. zm.) oraz na podstawie § 106 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Bursztyn” w Wieruszowie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Warszawskiej 123 a
w Wieruszowie (Hala Sportowa) w dniu 21 września 2020 r. o godz. 16 00.

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 15.30. 

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia – powitanie.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 

4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

    • przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

5. Wybór Komisji:

    • mandatowo – skrutacyjnej w składzie 3 osób,

    • wyborczej w składzie 3 osób,

    • uchwał i wniosków w składzie 3 osób.

6. Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 06 czerwca 2019 r.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2019.

8. Przedłożenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019.

9. Przedstawienie wniosków polustracyjnych Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z lustracji Spółdzielni obejmującej lata 2016-2018.

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.

11. Dyskusja nad przedłożonymi materiałami.

12. Wybory w głosowaniu tajnym członków Rady Nadzorczej na 3 – letnią kadencję w latach 2020-2023 – podjęcie uchwały.   

13. Dokonanie zmian w Statucie Spółdzielni.

14. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019.

15. Podjęcie uchwał w sprawach:

      a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019,

      b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,

      c) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej osiągniętej w 2019 rok,

      d) przyjęcia wniosków polustracyjnych,

      e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019,

      f) zatwierdzenia zmian w Statucie Spółdzielni,

g) udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2019.

16. Przedstawienie informacji o toczącej się sprawie sądowej przed Sądem Okręgowym w Łodzi –  X Wydział Gospodarczy z powództwa ,Energooptim” Bartkowiak i Wspólnicy Spółka jawna przeciwko Spółdzielni  Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Bursztyn”. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką w imieniu Spółdzielni może zaciągnąć Zarząd w 2021 roku.

18. Przedstawienie i przyjęcie wniosków Walnego Zgromadzenia.   

19. Zamknięcie obrad.

                                                                                                          Z poważaniem

UWAGI:

 • Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia (wzór pełnomocnictwa na końcu zawiadomienia). 
 • Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, pod warunkiem  wystąpienia z tym żądaniem na piśmie w terminie do 15 dni przed dniem terminem walnego zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków
 • Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które przybędą punktualnie i okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa. Prosimy o podpisanie listy obecności, która będzie wyłożona przy wejściu na salę obrad.

UWAGA !!!

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej LW „Bursztyn” winni:

 • wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zebraniu ze względu na koronawirusa COVID -19. Druk oświadczenia będzie dostępny podczas odbioru mandatu do głosowania.
 • posiadać rękawice ochronne, indywidualne środki ochrony ust i nosa przewidziane przepisami prawa (maseczka, przyłbica, część odzieży) oraz w miarę możliwości własny długopis, zachować odstęp podczas odbioru mandatu do głosowania.

Sprawozdania oraz uchwały dotyczące sprawozdań, protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione w siedzibie Spółdzielni (sekretariat) w godzinach urzędowania Spółdzielni co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 83 ust. 10 usm oraz § 106 ust.  3 Statutu Spółdzielni, projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza
i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie w terminie 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Wieruszów, dnia 25.08.2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO

do udziału na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej LW ,,Bursztyn” z siedzibą w Wieruszowie w dniu 21września 2020 r. 

Niniejszym, ja niżej podpisana/y/*…………………………………………………………………………………..

będąca/y/* członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej LW ,,Bursztyn” w Wieruszowie zamieszkała/y/* przy ulicy ……………………………………………………………………….., udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu*………………………………………………………………. legitymującej/mu* się dowodem osobistym nr …………………………….zamieszkałą/zamieszkałym przy ulicy ………………………………………….w ……………………………..

do: 

1. udziału, w moim imieniu, w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej LW ,,Bursztyn” zwołanego na dzień 21 września 2020 roku na godzinę 16.00 w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Warszawskiej 123 a w Wieruszowie;

2. wykonywania, w moim imieniu, prawa głosu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia;

3. składania podczas Walnego Zgromadzenia, w moim imieniu, wszelkich wniosków, zapytań, jak też kierowania żądania określonych wyjaśnień do organów Spółdzielni.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej 

…………………………………………                          ………………………………………………………..                                             (miejsce i data)                                                        (własnoręczny podpis członka Spółdzielni udzielającego pełnomocnictwa) 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ,,Bursztyn” w Wieruszowie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej ,,RODO” jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny zawiadamia, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Bursztyn” z siedzibą 98-400 Wieruszów, osiedle Fabryczna 5/8-9, adres email: [email protected].
 2. Dane członków Spółdzielni jak i osób niebędących członkami Spółdzielni
  a zamieszkujący w jej zasobach, przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową LW ,,Bursztyn” w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie oraz regulaminach Spółdzielni, a także powszechnie obowiązujących przepisach prawa a związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie identyfikacji są pozyskiwane z dokumentów Spółdzielni (deklaracji, oświadczeń, umów itp.).
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Administrator informuje, że w niektórych sytuacjach Państwa dane osobowe będą przekazywane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotów świadczących na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów o powierzenie danych.
 7. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających ze statutowej i ustawowej działalności Spółdzielni. 
 8. Dane udostępniane przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Dane osobowe zebrane przez Spółdzielnię nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją celów i prowadzonym przez niego przedmiotem działalności.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

do pobrania w wersji pdf: