Na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 438
z późn. zm.) oraz na podstawie § 106 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Bursztyn” w Wieruszowie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Warszawskiej 123 a
w Wieruszowie w dniu 12 czerwca 2024 r. o godz. 16 00.

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 15.30. 

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: 

    • przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

5. Wybór Komisji:

    • mandatowo – skrutacyjnej w składzie 3 osób,

    • uchwał i wniosków w składzie 3 osób.

6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2023 r. oraz protokołu 

    z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.12.2023 r.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2023.

8. Przedłożenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.

9. Przedstawienie informacji o realizacji zaleceń polustracyjnych Związku Rewizyjnego 

    Spółdzielni Mieszkaniowych RP z lustracji pełnej działalności Spółdzielni obejmującej 

    lata 2019 – 2022 r. 

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.

11. Dyskusja nad przedłożonymi materiałami.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

      a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2023,

      b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023,

      c) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej osiągniętej w 2023 rok,

      d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023,

f) zatwierdzenie zmian w Statucie Spółdzielni,

 g) uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu dociepleń – programu działania Spółdzielni 

    Mieszkaniowej Lokatorko-Własnościowej ,,Bursztyn” w Wieruszowie w zakresie

    termomodernizacji budynków mieszkalnych na lata 2021-2026” 

13. Przedstawienie i przyjęcie wniosków Walnego Zgromadzenia.   

14. Zamknięcie obrad.

                                                                                           Z poważaniem

  • Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia (wzór pełnomocnictwa na końcu zawiadomienia). 
  • Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, pod warunkiem  wystąpienia z tym żądaniem na piśmie w terminie do 15 dni przed dniem terminem walnego zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków
  • Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które przybędą punktualnie i okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa. Prosimy o podpisanie listy obecności, która będzie wyłożona przy wejściu na salę obrad.

Sprawozdania oraz uchwały dotyczące sprawozdań, protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione w siedzibie Spółdzielni (sekretariat) w godzinach urzędowania Spółdzielni co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 83 ust. 10 usm oraz § 106 ust.  3 Statutu Spółdzielni, projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie w terminie 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Wieruszów, dnia 12.04.2024 r.