Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Bursztyn” w Wieruszowie ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu mieszkalnego jednopokojowego, o powierzchni użytkowej 23,36 m2, znajdującego się w zasobach Spółdzielni przy ulicy Fabrycznej 5 m. 12, usytuowanego na parterze.

Oferty z podaniem proponowanej wysokości miesięcznej stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu i danych osobowych oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy) prosimy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Fabrycznej 5/8-9, w terminie do dnia 04.03.2022 r. do godziny 10.00. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 04.03.2022 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółdzielni.

Zaoferowana stawka nie może być niższa niż 16,00 zł. netto/m2
W skład miesięcznych opłat najmu wchodzą również (dodatkowe) opłaty zaliczkowe za: energię elektryczną, c.o., zimną i ciepłą wodę, podgrzanie wody, nieczystości oraz fundusz remontowy.
Dla zabezpieczenia pokrycia należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego osoba, która wygra konkurs ofert zobowiązana jest do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego wg. stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu.
Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert o tej samej wysokości, pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni.
Mieszkanie można oglądać w dniach 01.03.2022 r. – 03.03.2022 r. – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 62/307 11 40.
Szczegółowe informacje o konkursie ofert można uzyskać telefonicznie 62/307 11 40 lub w biurze Spółdzielni przy ul. Fabrycznej 5/8-9, w godzinach pracy. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.