Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie na podstawie wewnętrznego regulaminu ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu mieszkalnego nr 12 położonego na osiedlu Fabryczna blok nr 5 w Wieruszowie. Przedmiotowy lokal posiada powierzchnię użytkową 23,36 m2, cena wywoławcza została ustalona na kwotę 16,00 zł/m2.

Oferty pisemne można składać do 12 lipca 2019 r., do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „WYNAJEM LOKALU NR 12nie otwierać” w sekretariacie Spółdzielni w godzinach jej pracy, lub przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Bursztyn” 98-400 Wieruszów ul. Fabryczna 5/8-9.

Kryterium wyboru będzie stanowić wysokość zaproponowanej stawki najmu. Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy konkursu zaoferują tę samą cenę.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 12 lipca 2019  r. o godzinie 12.00. O rozstrzygnięciu konkursu zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział (ważne wewnątrz na ofercie prosimy o zamieszczenie swoich danych osobowo – adresowych, ceny najmu za 1m2, telefonu kontaktowego i czytelnego podpisu oferenta).

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w biurze Spółdzielni lub pod nr tel. 62/ 307 11 40.