1. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość),
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku głównego księgowego
  lub na samodzielnym stanowisku związanym z rachunkowością.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie w jednostce zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowej lub podmiocie obsługującym wspólnoty mieszkaniowe,
 • preferowane będą osoby spełniające w największym stopniu wymagania dodatkowe, w tym posiadające optymalnie długą praktykę w księgowości,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i podatkowych, planu kont i dyscypliny finansów publicznych,
 • wiedza i umiejętności  prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów księgowo-finansowych,
 • znajomość programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość,
 • znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych,
 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 • znajomość procesów finansowo-księgowych i sprawozdawczych JPK VAT, CIT, PIT i inne,
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywanie założeń,
 • samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętności analityczne i interpersonalne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres obowiązków na stanowisku Głównego Księgowego

 • prowadzenie księgowości w spółdzielni, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,
 • nadzór nad dekretowaniem i terminową ewidencją dokumentów księgowych, rozliczanie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości, raportów i bilansów,
 • opracowywanie planów przychodów i kosztów na poszczególne lata,
 • bieżące analizowanie wykonania planu,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw płacowych pracowników spółdzielni,
 • prowadzenie całości dokumentacji wraz z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie deklaracji na podatki lokalne (od nieruchomości) i kontrola terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatków lokalnych,
 • nadzór nad wystawianiem faktur VAT,
 • nadzór nad właściwym obiegiem, utrzymaniem, przechowywaniem oraz archiwizacją dokumentów księgowych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki, Lustrator, audytorzy i inne),
 • reprezentowanie pracodawcy przed stosownymi urzędami i instytucjami oraz organami kontroli finansowej,
 • przestrzeganie i monitorowanie terminów płatności zobowiązań spółdzielni,
 • przygotowywanie przelewów w systemie bankowym,
 • współpraca z bankami w zakresie kredytowania i rozliczania procesów inwestycyjnych,
 • bieżące analizowanie regulaminów obowiązujących w spółdzielni pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym prawodawstwem,
 • opracowanie niezbędnych regulaminów dotyczących funkcjonowania spółdzielni zgodnie z obowiązującym prawodawstwem,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółdzielni oraz organy nadzorujące.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • praca przy komputerze przekraczająca 4 godz.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny – opatrzony klauzulą ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia w księgowości,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo  umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,

Wymagane dokumenty należy składać w  sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej BURSZTYN przy ul. Fabrycznej 5/8-9, 98-400  Wieruszów w terminie do 28 grudnia 2023 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ BURSZTYN W WIERUSZOWIE.”

 • w przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.
 • dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kwalifikacji merytorycznej.